• بنر صفحات داخلی
چچ
کامپوزیت چیست

کامپوزیت چیست

کامپوزیت از دو و یا چند ماده مختلف تشکیل شده است که این اجزاء از لحاظ فیزیکی و شیمیایی با هم متفاوت میباشند و بر خلاف آلیاژها، اجزای تشکیل دهنده آنها قابل تفکیک و جداسازی میباشند. کامپوزیت ها از دو بخش اصلی تشکیل میشوند که شامل بخش سازه ای و بخش زمینه ای است.

کامپوزیت از دو و یا چند ماده مختلف تشکیل شده است که این اجزاء از لحاظ فیزیکی و شیمیایی با هم متفاوت میباشند و بر خلاف آلیاژها، اجزای تشکیل دهنده آنها قابل تفکیک و جداسازی میباشند.

کامپوزیت ها از دو بخش اصلی تشکیل میشوند که شامل بخش سازه ای و بخش زمینه ای است.

بخش سازه ای کامپوزیت شامل الیاف تشکیل دهنده میباشد که خواص مکانیکی قطعه و تحمل بار وارد شده به کامپوزیت وابسته به این بخش است.

بخش زمینه ای کامپوزیت شامل رزین میباشد که بخش سازه ای را کنار هم قرار میدهد و حین وارد شدن تنش به قطعه کامپوزیتی، ابتدا این نیرو به رزین وارد میشود و سپس به الیاف منتقل میشود.

به طور کلی خواص محصول کامپوزیت نهایی (مکانیکی، شیمیایی، الکتریکی و ...) وابسته به اجزای تشکیل دهنده، ابعاد، شکل و نحوه قرارگیری این اجزا در کنار هم میباشد.

سال انتشار:
اجازه انتشار: قید نشده
نوع: تالیف
آدرس کوتاه شده: